Ако се занимавате с информация и консултации, настоящото ръководство има за цел да ви предостави удобна поддръжка с информация за вашите права и съвети, за да ви напомни на какво трябва да обърнете внимание. Ръководството основно (но не изключително) се занимава с информация и консултации на национално ниво. Настоящото ръководство се основава на констатациите от проучванията и работните срещи, предприети в рамките на проектите на ГД "Заетост", "УЧАСТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА УЧАСТИЕТО" под ръководството на OBES в Гърция, както и от опита, събран от много случаи на информиране и консултиране на на ниво компания. Предвиждаме това ръководство да се използва транснационално. Това означава, че съзнателно пропуснахме да включим елементи от националното законодателство или от традициите на националното синдикално движение, които все пак представляват мощен състав и инструмент, който никога не трябва да забравяте, когато провеждате информация и консултации.

Изтеглете Ръководството за информация и консултации за търговията (pdf формат)

Този инструмент е разработен в рамките на проект "УКРЕПВАНЕ НА УЧАСТИЕТО". Проектът бе изпълнен през 2018 г. и бе финансиран от ГД "Трудова заетост" на Европейската комисия. Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: strengtheninginvolvement.obes.gr