Λεξιλόγιο όρων

Ενημέρωση

Ενημέρωση

Οι Οδηγίες συνήθως ξεκινάνε δίνοντας τους ορισμούς των βασικών όρων που χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον ότι διαφορετικές Οδηγίες δίνουν διαφορετικούς ορισμούς των ίδιων όρων. Κατά κανόνα, οι νεότεροι ορισμοί είναι καλύτερα επεξεργασμένοι.

Συγκεκριμένα, με βάση την Οδηγία 2002/14 ως "ενημέρωση" νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε θέματος και να το εξετάσουν.

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/38 "ενημέρωση" είναι η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν· η ενημέρωση πραγματοποιείται στον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλ¬ληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Διαβούλευση

Διαβούλευση

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14 "διαβούλευση" σημαίνει την ανταλλαγή απόψεων και την καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότου.

Στην Οδηγία 2009/38 "διαβούλευση" είναι η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβά¬νεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Θα παρατηρήσετε ότι ο δεύτερος ορισμός είναι πιο εκλεπτυσμένος και περιλαμβάνει προαπαιτούμενα για να θεωρηθεί ένας διάλογος ότι αποτελούν διαβούλευση (π.χ. ανάγκη εύλογου χρόνου).

Συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συλλογικές διαπραγματεύσεις

Η ενημέρωση και διαβούλευση βασίζεται στο Άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Άρθρο 28 του ίδιου Χάρτη. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΔΟΕ) ορίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως «εθελοντική διαπραγμάτευση ανάμεσα στον εργοδότη ή εργοδοτικές οργανώσεις και σε εργατικές οργανώσεις, με στόχο το διακανονισμό των όρων και συνθηκών εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων».

Οι κύριες διαφορές της ενημέρωσης και διαβούλευσης από τη μια μεριά και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, από την άλλη είναι οι εξής:

  • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν ως μοναδικό στόχο την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ η ενημέρωση και διαβούλευση μπορεί να ασχοληθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις της διοίκησης ή να εξετάσει τις προοπτικές της επιχείρησης.
  • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορεί να καλύπτουν μια επιχείρηση, μια μονάδα μιας επιχείρησης, έναν κλάδο ή όλους τους εργαζομένους σε μία χώρα. Αντίθετα, η ενημέρωση και διαβούλευση αναφέρεται πάντα σε μια επιχείρηση.
  • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις, μία φορά το χρόνο. Η ενημέρωση και διαβούλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.
  • Στις συλλογικές διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν είναι αποκλειστικά τα σωματεία. Στην ενημέρωση και διαβούλευση μπορεί να μετέχουν επίσης και άλλες μορφές εκπροσώπησης των εργαζομένων (όπως εργασιακά συμβούλια).

Εκπρόσωποι τους εργαζομένων

Εκπρόσωποι τους εργαζομένων

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία του κράτους-μέλους, στις συνεδριάσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τα επιχειρησιακά σωματεία ή τα εργασιακά συμβούλια ή εκπροσώπους που εκλέγονται από το σύνολο του εργατικού δυναμικού της εταιρείας για αυτό το σκοπό.

Η έννοια της εκπροσώπησης λειτουργεί και προς τις δυο κατευθύνσεις, δηλαδή αν είστε εκπρόσωπος των εργαζομένων θα πρέπει και εσείς με τη σειρά σας να ενημερώνετε τους εργαζόμενους, που εκπροσωπείτε.

Εκπρόσωποι της διοίκησης/εργοδοσίας

Εκπρόσωποι της διοίκησης/εργοδοσίας

Η πλευρά της εργοδοσίας πρέπει να εκπροσωπείται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο (εργοδότης, γενικός διευθυντής), γιατί εάν πραγματοποιείται σε χαμηλότερο επίπεδο, μπορεί να παίζουν παιχνίδια του τύπου πρώτα να μετέχουν στις διαβουλεύσεις και, στη συνέχεια, να λένε «δεν είμαι εξουσιοδοτημένος ..." παίρνοντας στην ουσία πίσω όποιες παραχωρήσεις έχουν κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επίσης, πρέπει να προσέξετε ο αριθμός των εκπροσώπων της διοίκησης, δικηγόρων κλπ. να μην υπερτερεί του αριθμού των εκπροσώπων των εργαζομένων, γιατί διαφορετικά είναι δύσκολο να κάνει κανείς έναν ισότιμο διάλογο μαζί τους.

Συμπληρωματικότητα της νομοθεσίας

Συμπληρωματικότητα της νομοθεσίας

Οι Οδηγίες, που αναφέρονται παραπάνω, ισχύουν αυτόνομα αλλά, ταυτόχρονα, μπορούν να λειτουργήσουν και συμπληρωματικά μεταξύ τους. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει μια περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, θα μπορούσαν παράλληλα να εφαρμοστούν οι Οδηγίες 2001/23 και 2002/14. Στην περίπτωση, που η μεταβίβαση αναφέρεται σε μια εταιρεία με ευρωπαϊκή διάσταση, μπορεί παράλληλα να εφαρμοστεί και η Οδηγία 2009/38 για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (ΕΣΕ).

Η Οδηγία 2002/14 προβλέπει επίσης, ότι αν το εθνικό δίκαιο ενός κράτους - μέλους διασφαλίζει καλύτερο ή υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τότε το εθνικό δίκαιο υπερισχύει. Αυτό συμβαίνει σε χώρες με μακρά παράδοση στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σε επιχειρησιακό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η Γερμανία και η Γαλλία.

Συμπληρωματικότητα δράσεων

Συμπληρωματικότητα δράσεων

Η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης δεν αποτελεί εμπόδιο ούτε λόγο υποστολής οποιουδήποτε άλλου μέσου συνδικαλιστικής δράσης, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας, οι διαδηλώσεις, η δημοσιότητα του προβλήματος, η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας κλπ.

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT. Το έργο υλοποιήθηκε το 2018 και χρηματοδοτήθηκε από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα strengtheninginvolvement.obes.gr